EA


Aur
Cam
Cap
Cas
Aur
1 Ori A
DN UMa
IO Com
OT And
PW Gem
WW Aur
V399 Vul
V402 Lac
V572 Per
V773 Cas
V779 Cas
V1229 Tau
V1424 Aql
V2148 Cyg
V2368 Oph
NSV1173 (HD21620)