*


Per
XX Oph
V640 Mon
V651 Mon
V1295 Aql
V1696 Cyg